Vol 2, No 2 (2018)

JURAKUNMAN VOL.II NO.2, JULI 2018